Forældresamarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Det tætte og kontinuerlige skole-hjem-samarbejde er en af hjørnestenene på Aabybro Friskole.
Skole-hjem-samarbejdet er baseret på tillid og gensidig respekt og er fundamentet for barnets skolegang.

Alle forældre og elever tilbydes to skole-hjem-samtale om året. Samtalen tager udgangspunkt i skolens syn på elevens faglige, personlige og sociale udvikling, og forældrenes og elevens egne synspunkter inddrages altid. Ofte baseres samtalen på en forudgående individuel elevsamtale, som klasselæreren har gennemført sammen med eleven.

Derudover kan der altid aftales individuelle samtaler om et barns trivsel og læring.

På Aabybro Friskole tilstræber vi at komme på hjemmebesøg 3 gange i løbet af elevens skoletid, oftest mens eleverne går i lillegruppen (0. – 3. kl), i mellemgruppen (4. – 6. kl) og i storegruppen (7. – 9. kl). Besøgene er planlagt, så alle klassens elever får besøg samme skoleår. Et hjemmebesøg står i stedet for en almindelig skole-hjem-samtale og indebærer, at (klasse-)læreren kommer på besøg i elevens hjem. Et sådan besøg giver anledning til en anden slags samtale end den man kan have på skolen, og giver en uvurderlig ekstra dimension i samarbejde mellem skole, forældre og elev.

Forældremøder

På alle klassetrin afholdes der årligt mindst et klasseforældremøde i starten af skoleåret. Herudover indkaldes der i foråret til fællesforældremøde for forældre til de grupper af elever, der skal på lejrtur/hyttetur sammen.

Forældremøderne bruges også til at drøfte stort og småt, der har med den enkelte klasses fællesskaber og trivsel at gøre. Det er vigtigt at forældrene bidrager til den samlede trivsel i klassen og på skolen, og samtidigt er det vigtigt at forældrene føler sig inddraget i klassens liv. Alle forældre spiller en afgørende rolle i at omsætte Aabybro Friskoles værdier i praksis.

Forældreopgaver

Aabybro Friskole lægger vægt på forældrenes deltagelse i skolens dagligdag; både i forhold til eget barns læring og trivsel og i forhold til fællesskabets trivsel. Alle forældre bidrager til skolens udvikling og virke gennem de arbejdsopgaver, som alle forældre skal udføre på skolen. Gennem dette arbejde bliver forældrene en naturlig og vigtig del af det forpligtigende fællesskab, der er så betydningsfuldt for Aabybro Friskole.

Gennem praktisk arbejde i diverse udvalg og deltagelse i skolens aktiviteter, er familierne engageret. Forældrene gør på skift rent på skolen i weekenderne og deltager i hovedrengøring i sommerferien. Herudover deltager forældrene ved arbejdsweekender.
Dermed varetages vores tilsynspligt med skolebygningerne. 

Herudover gælder det med rengøringen generelt, at vi på denne måde sparer en del penge, således skolepengene bliver lavest mulig og giver pædagogisk værdi.