Undervisningsmiljøvurdering

Undervisnings-
miljøvurdering

Friskolens grundlag

I samarbejde med forældrene og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og forældrebestyrelse på skolens samlede tilbud. Denne evaluering afvikles som en aktiv del af det daglige samarbejde, og sikres gennem brugens af “det åbne lærerværelse” og “det åbne kontor”.

Hvis en personalegruppe eller en forældregruppen finder behov herfor, indkaldes der til møde, hvor vi sammen kan drøfte problemstillinger, tanker, løsninger, og visioner for det fortsatte arbejde.

I dette samarbejder evalueres der også løbende på skolens værdier og holdningssæt.

Der afholdes 2 gange årligt et møde mellem skolens samlede personalegruppe og skolens bestyrelse.

 

Friskolens undervisningstilbud:

Gennem det daglige arbejde, det tætte skole/hjem-samarbejde evalueres der løbende på den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Skolen benytter ikke “de nationale tests” som er udarbejdet. Test inddrages i de fag og i det omfang det findes nødvendigt. Det er den konkrete faglærer der i samarbejde med forældrene, tager beslutning om nødvendigheden.

Ved elever med særlige behov inddrages ofte PPR i overvejelser om nødvendigheden, og ofte også i udvælgelsen af test-type.

Ved testning af almindelige skolefærdigheder såsom læsehastighed, læseforståelse, talbehandling o.s.v. er det ofte skolens egne faglærer der varetager såvel afvikling af testen, som den opsummerende konklusion af resultaterne. Såvel resultat som konklusioner bearbejdes i samarbejde med den enkeltes familie. Her aftales også det videre forløb, evaluering af indsat og tidsramme.

 

Friskolens undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet evalueres gennem de forskellige værktøjer der er stillet til rådighed gennem DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø).

Der gennemføres spørgeskamundersøgelser hvert 3.år fra 4.klassetrin til og med 9.klassetrin. Efterfølgende inddrages klasserne i arbejdet med at konkluderer på resultatet. 0. – 3.klassetrin inddrages i dette arbejde, men overvejende på mundtlig plan.

Den samlede undervisning evalueres derudover som del af det eksterne tilsyn. Da skolen er prøveafviklende, evalueres der også herigennem på skolens undervisningstilbud. Umiddelbart inden sommerferien evaluerer udskolings-teamet på det samlede resultat fra årets afgangsprøve. Denne evaluering er en aktiv del af planlægningen af kommende års undervisning.

 

Friskolens Arbejdsmiljø

Gennem en målrettet indsat er arbejdsmiljøet et aktivt omdrejningspunkt på skolen. Kun gennem engagerede og motiverede medarbejdere kan skolens grundlag føres ud i livet. For at sikre dette er et godt arbejdsmiljø en forudsætning. Gennem faste punkter på dagsordnerne for de ugentlige lærermøder og de fastlagte personalemøder sikres det at arbejdsmiljøet er under konstant observation.

Gennem de årlige MUS samtaler sikres det ligeledes at den enkelte medarbejder kan komme til orde, også med holdninger, oplevelser, ønsker og behov der kan være svære at bringe frem foran en samlet kollegagruppe. Det vægtes meget højt at tage fat om problemstillingerne når de opstår.

Evalueringspunkter 2027-18: