Tilsynserklæring

Lov om friskoler og private grundskoler M.V §9

Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

 – du kan se hele loven her! ​

Varetagelse af forældrenes tilsynspligt i praksis

På Aabybro Friskole har forældrekredsen valgt at føre tilsyn gennem en certificeret tilsynsførende.

Den tilsynsførende for perioden august 2023 – august 2025 er Mads Vejen.

Herudover har forældrene generel adgang til at deltage i undervisningen. Forældrene orienteres desuden på efterårets forældremøder om planer for undervisningen i de enkelte fag og de orienteres om igangværende aktiviteter. De enkelte klassers årsplaner er  tilgængelige for forældrene på ForældreIntra.

Forældrene orienteres på forældremøder i foråret desuden om lejrture/hytteture og 9. klasses forældre orienteres om afgangsprøvernes forberedelse og afholdelse.

Alle forældre har til en hver tid mulighed for at få personlig orientering om deres barns/børns standpunkter.

Den tilsynsførendes arbejde

Den tilsynsførende besøger skolen flere gange i løbet af skoleåret med følgende dagsorden:

  1. overværer dele af undervisningen
  2. samtaler med elever og lærere
  3. har mulighed for at tale med forældre
  4. beretter overfor skolelederen om sine iagttagelser​

Den tilsynsførende skal hvert år afgive en erklæring, der kan foregå mundtlig på generalforsamlingen, eller indgå i formandens beretning efter orientering af denne. Tilsynserklæringen skal herefter indsendes til undervisningsministeriet og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ovenstående er aftalt på generalforsamlingen 9/3-2002.

Tilsynserklæring